Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Tabela z testem Shapiro-Wilka

Testy normalności wykazały, że zdecydowana większość skal ma rozkłady istotnie odbiegające od normalnego – zarówno wśród ogółu badanych, jaki również odrębnie wśród kobiet i mężczyzn. W każdym z zastosowanych narzędzi badawczych rozkład przynajmniej połowy skal istotnie odbiega od normalności. W tej sytuacji bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie testów nieparametrycznych. Dlatego też w celu badania różnic pomiędzy dwiema grupami zastosowano test U Manna-Whitneya jako odpowiednik testu t-studenta, w celu badania różnic pomiędzy więcej niż dwiema grupami test Kruskala-Wallisa jako odpowiednik analizy wariancji (ANOVA), natomiast w celu zbadania korelacji pomiędzy zmiennymi zastosowano współczynnik korelacji rho Spearmana jako odpowiednik współczynnika korelacji Pearsona

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl