Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Przykłady analiz statystycznych

PRZYKŁAD PROSTEGO WYKRESU KOŁOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO % WSKAZANYCH ODPOWIEDZI PRZEZ OGÓŁ RESPONDENTÓW

PRZYKŁAD PROSTEGO WYKRESU SPŁUPKOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO % WSKAZANYCH ODPOWIEDZI PRZEZ OGÓŁ RESPONDENTÓW

PRZYKŁAD WYKRESU – HISTOGRAMU PRZEDSTAWIAJĄCEGO ROZKŁAD ZMIENNEJ ILOŚCIOWEJ – STAN WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ / SAMOOBSŁUGOWEJ. Na wykresie widoczne liczebności (częstości), a także podstawowe statystyki opisowe. Dodatkowa linia umożliwia porównanie z rozkładem normalnym

PRZYKŁAD POSTEJ TABELI KRZYŻOWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PŁCIĄ I WIEKIEM. Wyniki przedstawione za pomocą liczebności (n) oraz procent (%) odrębnie wśród mężczyzn i kobiet, a także wśród ogółu respondentów. Uzupełnieniem tabeli jest wykres ilustrujący te same dane.

PRZYKŁAD TABELI KRZYŻOWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MĘŻCZYZNAMI I KOBIETAMI W KWESTII OPINII NA TEMAT TEGO, CZY INDYWIDUALNE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO / ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PŁCIĄ A OPINIĄ NA TEMAT TEGO, CZY INDYWIDUALNE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO Wyniki przedstawione za pomocą liczebności (n) oraz procent (%) odrębnie wśród mężczyzn i kobiet, a także wśród ogółu respondentów. Odpowiedzi kobiet i mężczyzn porównane zostały za pomocą testu Chi-2. Siła korelacja pomiędzy płcią a opinią na omawiany temat obliczona została za pomocą współczynnika V Cramera,

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MĘŻCZYZNAMI I KOBIETAMI JEŻELI CHODZI O PREFEROWANE SPOSOBY PRZYGOTYWANIA POSIŁKÓW / ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PCIĄ A PREFEROWANYMI SPOSOBAMI PRZYGOTWYWANIA POSIŁKÓW Wyniki przedstawione za pomocą liczebności (n) oraz procent (%) odrębnie wśród mężczyzn i kobiet, a także wśród ogółu respondentów. Odpowiedzi kobiet i mężczyzn porównane zostały za pomocą testu chi-2.

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY DZIEWCZĘTAMI I CHŁOPCAMI W ZAKRESIE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU / ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PŁCIĄ A SPOSOBAMI SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU. Wyniki przedstawione za pomocą liczebności (n) oraz procent (%) odrębnie wśród chłopców i dziewcząt, a także wśród ogółu respondentów. Odpowiedzi chłopców i dziewcząt porównane za pomocą testu chi-2. Siła korelacja pomiędzy płcią i sposobami spędzania wolnego czasu obliczona za pomocą współczynnika V Cramera.

PRZYKŁAD WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO ŚREDNIE WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH PODSKALACH POZIOMU OSAMOTNIENIA. Na wykresie obok wartości średnich widoczne są również odchylenia standardowe.

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MENEDŻERAMI I PRACOWNIKAMI SZEREGOWYMI W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ STRESU. Tabela zawiera średnie (M) oraz odchylenia standardowe (SD) dla każdego ze źródeł, oddzielnie wśród pracowników oraz menedżerów, a także wynik testu t-studenta lub U Manna-Whitneya (w zależności od tego, czy założenia testu t-studenta zostały spełnione). Dzięki testowi można stwierdzić, czy różnica jest istotna statystycznie.

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY KOBIETAMI I MĘŻCZYZNAMI W ZAKRESIE SPOŻYCIA PRODUKTÓW PEŁNOZIARNISTYCH. Tabela zawiera testy normalności rozkładów, podstawowe statystyki opisowe oraz test U Mana-Whitneya za pomocą którego sprawdzono, czy różnice pomiędzy porównywanymi grupami są istotna statystycznie.

Następna strona

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl